John Lennon  Tribute  Gaz Keenan

  • John Lennon Tribute UK

Hey, You've got to Hide Your Love Away!

John Lennon Tribute UK's latest video, a tribute to the heartbreakingly beautiful 'You've got to Hide Your Love Away'


7 views